automaty777.org

“ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งเป้า “ไอเคโอ” ประเมินได้เกิน 90% เดลินิวส์

ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เช้าวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดก… จัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีว… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Educatio… ดร.กุลชัย กุลตวนิช และ ดร.รัตตมา รัตนวงศา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงาน Next Normal” จาก สสปท. วันที่ 12 มกราคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้… วันที่ 12 มกราคม 2566 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบของ… วันที่ 13 มกราคม 2566…